صفحه شخصی کاربر

۲۴
خانم دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی
روانشناسی خانواده
دکتری
عضو هیات علمی و استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد سابقه مشاوره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدرس بیش از 150دوره آموزشی در حوزه روانشناسی کودک و خانواده
در دسترس نیست

عضو هیات علمی و استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد سابقه مشاوره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدرس بیش از 150دوره آموزشی در حوزه روانشناسی کودک و خانواده

عضو هیات علمی و استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد سابقه مشاوره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدرس بیش از 150دوره آموزشی در حوزه روانشناسی کودک و خانواده

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...