وبلاگ

تصویر پست مجله
  • 0
  • 0

حرف e در واژه آموزش الکترونیکی  e-Learning

در آموزش الکترونیکی از هزینه‌های رفت وآمد و هزینه‌های مربوط به اساتید و مشاوران کاسته و از اتلاف وقت جلوگیری می‌شود. در این آموزش، دوره‌های آموزشی می‌توانند به جلسات کوتاه‌تری تقسیم شده و در عوض در روزها و هفته‌های ب

بیشتر